Skip to main content
XS SM MD LG XL

Reglement

Artikel 1 Lidmaatschap

Aanmelding als lid dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden bij de ledenadministratie van de vereniging. Een aspirant-lid mag 3 maal gratis deelnemen aan de trainingen. Daarna dient hij/zij zich al dan niet aan te melden als lid.

Adreswijziging dient schriftelijk of via de e-mail aan de ledenadministratie gemeld te worden.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid is mogelijk met een opzegtermijn van twee weken, met in acht neming van Artikel 2, de laatste volzin. Opzegging kan alleen door schriftelijke kennisgeving aan de ledenadministratie.

Artikel 2 Contributie

Ieder lid is gehouden tot het betalen van contributie per kalenderkwartaal (jan t/m maart, april t/m juni, juli t/m sept., okt. t/m dec.), te voldoen in de eerste maand van het desbetreffende kalenderkwartaal. Het lid kan hiertoe zelf zijn/haar eigen bank of giro-instelling machtigen om de contributie automatisch per periode van kalenderkwartaal te betalen ten gunste van Loopgroep03 te Haarlem, rekeningnummer NL46ABNA0624195120 Vereniging Loopgroep03 te Haarlem. Het lid kan ook de Vereniging Loopgroep03 machtigen om de contributie elk kwartaal te laten afschrijven van zijn/haar rekening.

Bij toetreding in de loop van het kalenderkwartaal is de contributie over dat kwartaal naar rato verschuldigd met ingang van de eerstvolgende volle kalendermaand binnen dat kwartaal. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een periode van 3 maanden, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft het lid over de betreffende periode de contributie geheel verschuldigd.

Artikel 3 Trainingen

Het meedoen aan de trainingen geschiedt altijd op eigen risico.
De trainingen vinden plaats op de maandag-, dinsdag- en donderdagavonden, alsmede donderdagochtend en zaterdagochtend.

De zomertrainingen zijn van april tot en met september en vinden plaats in de Kennemerduinen.
De wintertrainingen, van oktober tot en met maart, vinden in de avonden plaats vanaf het Kennemer Sportcenter
Indien de training in het donker op de openbare weg plaatsvindt, dan is iedere loper verplicht zelf een reflecterend hesje mee te brengen en te dragen.

Artikel 4 Het Bestuur

Het(dagelijks) bestuur van de Loopgroep03 bestaat uit 3 personen:
Voorzitter, secretaris, penningmeester. Daarnaast zijn er afzonderlijke commissies met als taken Technische Zaken, activiteiten en Public Relations.
Het dagelijks bestuur behartigt de dagelijkse gang van zaken en kan beslissingen nemen in zaken, die geen uitstel dulden.
Bestuursvergaderingen vinden eens per 13 weken plaats m.u.v. de maanden juli en augustus. Het bestuur maakt gebruik van de Loopgroep03 website en de e-mail om te communiceren met de leden.

Artikel 5 Ledenvergadering

Het bestuur nodigt de leden jaarlijks uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering . In de algemene ledenvergadering legt het bestuur aan de leden verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en deelt met de leden de (beleids)plannen voor het komende jaar en legt deze, waar nodig, voor ter besluitvorming.

Artikel 6 Website

Loopgroep03 heeft een internetsite onder de naam www.Loopgroep03.nl. Met de site wil Loopgroep03 haar leden en anderen zo breed mogelijk informeren

Artikel 7 Wijzigingen

Wijzigingen of aanvullingen van dit Huishoudelijk Reglement moeten door de Algemene Ledenvergadering worden goedgekeurd met een meerderheid van het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen. Dit Huishoudelijk Reglement hoort bij / is een aanvulling op de Statuten van de Loopgroep03 dd 6 juni 2012.

In gevallen, waarin de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, of indien er verschil van mening bestaat over de toepassing van enig artikel, beslist het bestuur.

juni 2012